કચ્છ રણ ઉત્સવ

Duration: 2 રાત્રી 3દિવસ

Destination covered: કચ્છ રણઉત્સવ માંડવી દરિયો

Price: 15000 Per person

Itineary Details

કચ્છ માં આગમન
હોટલ માં ચેક ઈન
ફ્રી ડે ફોર શોપિંગ

કચ્છ માં આગમન
હોટલ માં ચેક ઈન
ફ્રી ડે ફોર શોપિંગ

ફુલ ડે રણ ની મજા

કચ્છ થી માંડવી બાય રોડ

માંડવી હોટેલ માં ચેક ઈન

ફુલ ડે બીચ એકટીવીટી

સ્ટેશન તરફ રાવાના

Inclusion

સ્ટેશન થી સ્ટેશન પીકઅપ ડ્રોપ

હોટલ
સવાર નો નાસ્તો
બપોર નું ભોજન
રાત્રી નું ભોજન

Exclusion

આપના ડેસ્ટિનેશન થી કચ્છ સ્ટેશન
ટૂર માં સમાવેશ સિવાય ની એકટીવીટી