સિંગાપુર, મલેશિયા ટુર

Duration: 7 દિવસ 6 રાત્રી

Destination covered: સિંગાપુર, મલેશિયા ટુર

Price: 50000 Per person

Overview

સિંગાપુર, મલેશિયા ટુર

Itineary Details

ફ્રી ડે ફોર સાઈડ સીન - મુસતફા મોલ, સીટી સ્ક્વેર મોલ શોપીંગ ચાલીને

મરીના બે અને મરલીયન

સામેલ - પીકઅપ ડો્પ, સાંજે લેસર શો

સ્વ ખચેઁ - સીંગાપુર ફલાયર(૨૫૦૦/-), ગાડઁન બાય બે (૨૪૦૦/-)

સેનટોસા આઈલેન્ડ

સામેલ - સેનટોસા આઈલેન્ડ પીકઅપ ડો્પ

સ્વ ખચેઁ - સી એકવેરીયમ(૧૫૦૦/-), યુનીવઁસલ સ્ટુડિયો (૪૦૦૦/-) તથા સેન્ટોસા માં અન્ય એકટીવીટી 

ટવિન ટાવર

સામેલ - પીકઅપ ડો્પ

સ્વ ખચેઁ - ટવિન ટાવર ઉપર જવાની ટિકિટ તથા અન્ય એકટીવીટી (૧૫૦૦/-)

સામેલ - પીકઅપ ડો્પ

સ્વ ખચેઁ - Sunway Lagoon Them Park (Optional for this day) (૪૦૦૦/-

Inclusion

ફલાઈટ, હોટલ, વીઝા, સવારનો નાસ્તો, એરપોર્ટ પીકઅપ ડો્પ ફ્રોમ/ટુ હોટેલ

Exclusion


સામેલ સિવાય નું અન્ય