યુરોપ ટુર

Duration: ૧૫ રાત્રી - ૧૬ દિવસ

Destination covered: ફ્રાન્સ (પેરીસ), બેલ્ઝીયમ(બ્રસલ્સ), નેધરલેન્ડ(એમ્સ્ટડડમ,રોટરડેમ), લક્ઝમબગગ(લક્ઝમબર્ડ સીટી),સ્વિઝરલેન્ડ (ઇન્ટરલ્કેન,એન્જલબર્ડ, ગ્રિન્ડેલવાલ્ડ), ઑસ્ટ્રિયા (વાટેન્સ,ઈન્સબર્ગ, સાલ્ઝબર્ગ ),ઇટલી(પીસા, વેનીસ, રોમ).

Price: 2800 EURO Per person

Overview

ફ્રાન્સ (પેરીસ), બેલ્ઝીયમ(બ્રસલ્સ), નેધરલેન્ડ(એમ્સ્ટડડમ,રોટરડેમ), લક્ઝમબગગ(લક્ઝમબર્ડ સીટી),સ્વિઝરલેન્ડ (ઇન્ટરલ્કેન,એન્જલબર્ડ, ગ્રિન્ડેલવાલ્ડ), ઑસ્ટ્રિયા (વાટેન્સ,ઈન્સબર્ગ, સાલ્ઝબર્ગ ),ઇટલી(પીસા, વેનીસ, રોમ).

Itineary Details

કોચ ના ડ્રાઈવર ને મળો  એરપોર્ટ અને શુભેર્ચછા 

 15 દિવસો માટે કોચ  એરપોર્ટ પર હશે (આપેલ સુચના મુજબ કોચ 12 કલાકની હાજરીમા હશે) 

 બપોરના પેકેજ ભોજન નો સમાવશ નથી 

 ડ્રાઈવર ટ્રિપ્સ આપવાની રેહશે : વ્યક્ક્તિીઠ EUR 2 

 હોટેલ મા ચેક ઇન (૧૫:૦૦ કલાક પછી અને હોટેલ માથી ચેક-આઉટ સવાર ના ૧૧:૦૦ કલાકે ) 

 સાંજનો સમય આરામ માટે 

 ભારતીય રે્ટોરન્ટ માં રાત્રી ભોજન 

 પેરિસ માં રાત્રી રોકાણ 

 Hotel Ibis la Défense Courbevoie અથવા એના સમાન

હોટલમા બુફેટ બ્રેકફાસ્ટ  

 તમારા કોચને મળો અને પેરિસ સીટી ટુર 

પેરીસ સીટી ટુર (3.5 કલાક) 

એફિલ ટાવર 3 જા ફ્લોર સુ ધી ની ટિકિટ નો સમાવેશ છે (ઉપલબ્ધતા ના મુ જબ) 

 ભારતીય રે્ટોરન્ટ મા બપોર ભોજન 

 સાઈડ સીન ની ક્રૂઝ (1 કલાક) 

 શોપિંગ માટે સમય 

 ભારતીય રે્ટોરન્ટ મા રાત્રી ભોજન 

 પેરિસ મા રાત્રી રોકાણ 

 Hotel Ibis la Défense Courbevoie અથવા એના સમાન 

 હોટલમા બુફેટ બ્રેકફાસ્ટ 

 કોચ બોડ કરી અને આખા દિવસ ની ડિઝનીલેન્ડ ટુર 

 1 દિવસ / 1 પાર્ક ટિકિટ નો સમાવેશ છે 

 બપોરના પેકેજ ભોજન નો સમાવેશ નથી 

 સાજે પેરિસ મા પાછા 

 ભારતીય રે્ટોરન્ટ મા રાત્રી ભોજન 

 પેરિસ મા રાત્રી રોકાણ 

 Hotel Ibis la Défense Courbevoie અથવા એના સમાન

 હોટલમા બુફેટ બ્રેકફાસ્ટ 

 હોટેલ માથી ચેક-આઉટ 

 કોચ બોડ કરી અને બ્રસલ્સ માટે રવાના

 બ્રસલ્સ મા આગમન 

 ભારતીય રે્ટોરન્ટ મા બપોર ભોજન 

 બ્રસલ્સ નો અડધો દિવસનો સીટી ટુર (2.5 કલાક) 

 મીની યુરોપ 

 હોટલ મા ચેક ઈન 

 ભારતીય રે્ટોરન્ટમા રાત્રી ભોજન 

 બ્રસલ્સમા મા રાત્રી રોકાણ 

 Hotel ibis Brussels Centre St Catherine અથવા એના સમાન 

 હોટલમા બુફેટ બ્રેકફાસ્ટ 

 હોટેલ માથી ચેક-આઉટ 

 કોચ બોડ કરી અને હેર્ સીટી માટે રવાના

 ભારતીય રે્ટોરન્ટ મા બપોર ભોજન 

 એમ્સ્ટડડમ માટે રવાના

 એમ્સ્ટડડમ મા આગમન 

 અડધો દિવસ એમ્સ્ટડડમ સીટી ટૂર (2 કલાક) 

 બધા ફોટો્ટોપ્સ નો સમાવેશ છે 

 કેનાલ ક્રૂઝ (1 કલાક) 

 હોટલ મા ચેક ઈન 

 ભારતીય રે્ટોરન્ટ મા રાત્રી ભોજન 

 એમ્સ્ટડડમમા રાત્રી રોકાણ 

 Van der Valk Hotel Schiphol A4 અથવા એના સમાન 

 હોટલમા બુફેટ બ્રેકફાસ્ટ 

 હોટેલ માથી ચેક-આઉટ 

 કોચ બોડ કરી અને લક્ઝેમ્સબર્ડ સીટી માટે રવાના

 બપોરના પેકેજ ભોજન શામેલ નથી 

 લક્ઝમબર્ડ મા આગમન 

 લક્ઝમબર્ડ સીટી મા અડધો દિવસ ની ટુર (2 કલાક) 

 બધા ફોટો્ટોપ્સ નો સમાવેશ છે 

 હોટલમા ચેક ઇન 

 ભારતીય રે્ટોરન્ટ મા રાત્રી ભોજન 

 લક્ઝમબર્ડ રાત્રી રોકાણ 

 Hotel ibis Luxembourg Sud અથવા એના સમાન 

 હોટલમા બુફેટ બ્રેકફા્ટ 

 હોટેલ માથી ચેક-આઉટ 

 કોચ બોડ કરી અને ઇન્ટરલેકન તરફ

 બપોરના પેકેજ ભોજન શામેલ નથી 

 ઇન્ટરલેકન મા આગમન 

 હોટલમા  ચેક ઇન 

 ભારતીય રે્ટોરન્ટ મા રાત્રી ભોજન 

 ઇન્ટરલેકન મા રત્રી રોકાણ 

 City Oberland Interlaken અથવા એના સમાન 

 હોટલમા બુફેટ બ્રેકફા્ટ 

 તમારા કોચને મળો અને અડધા દિવસ ના માઉન્ટ ગ્રિન્ડલવાળ ટુર માટે એન્જલબર્ડ માટે 

 માઉન્ટ ગ્રિન્ડલવાળ પર આવા-જવાની ટીકીટ અને આઈષ ફ્લાયર નો સાથે સમાવેશ છે 

 ટોચ ઉપર બપોર ભોજન (ભારતીય સેટ મેનૂ )

 એન્જલબર્ડ પર પાછા  

 બધા ફોટો્ટોપ્સ નો સમાવેશ છે 

 ઇન્ટરલેકન પાછા 

 ભારતીય રે્ટોરન્ટ મા રાત્રી ભોજન 

 ઇન્ટરલેકન મા રાત્રી રોકાણ 

 City Oberland Interlaken અથવા એના સમાન 

 હોટલમા બુફેટ બ્રેકફાસ્ટ 

 તમારા કોચને મળો અને આખા દિવસ ના જું ર્ફ્રોના ટુર માટે ગ્રિન્ડેલવાલ્ડ તરફ આર્ળ વધશ

 ગ્રિન્ડેલવાડ

 ટોચ પર ભારતીય બપોર ભોજન (ભારતીય સેટ મેનૂ )

 ટ્રુમ્સબેલબાક ધોધની મુ લાકાત 

 ઇન્ટરલ્કેન મા પાછા 

 ભારતીય રે્ટોરન્ટ મારાત્રી ભોજન 

 ઇન્ટરલ્કેનમા રાત્રી રોકાણ 

 City Oberland Interlaken અથવા એના સમાન 

 હોટલમા બુફેટ બ્રેકફાસ્ટ 

 હોટેલ માથી ચેક-આઉટ 

 કોચ બોડ કરી અને વૅટેન્સ

 બપોરના પેકેજ ભોજન નો સમાવેશ છે 

 વૅટેન્સમા આગમન 

ગ્રિન્ડલવાળ સ્વારોકી ની ફેક્ટરી ની મુ લાકાત 

 ઈન્સબ્રક માટે આગળ વધશે 

 ભારતીય રે્ટોરન્ટ મા રાત્રી ભોજન 

 ઈન્સબ્રકમા રાત્રી રોકાણ 

 Hotel ibis Innsbruck અથવા એના સમાન 

 હોટલમા બુફેટ બ્રેકફાસ્ટ 

 હોટેલ માથી ચેક-આઉટ 

 ઈન્સબ્રકન ઓરીએન્ટેશન ટૂ ર(1 કલાક) 

 બધા ફોટો્ટોપ્સ નો સમાવેશ છે 

 કોચ બોડડ કરો અને સાલ્ઝબર્ડ માટે

 સાલ્ઝબર્ડ મા આર્મન 

 ભારતીય રે્ટોરન્ટમા બપોર ભોજન 

 ્થાપનક ર્ાઈડ સાથે સાઉન્ડ ઓફ મ્સયુગ્રઝક ની ટૂ ર

 બધા ફોટો્ટોપ્સ નો સમાવેશ છે 

 હોટલ મા ચેક ઈન 

 ભારતીય રે્ટોરન્ટમા રાત્રી ભોજન 

 સાલ્ઝબર્ડમા રાત્રી રોકાણ 

 Hotel ibis Salzburg Nord અથવા એના સમાન

 હોટલમા બ્રેકફાસ્ટ બુફેટ 

 હોટેલ માથી ચેક-આઉટ 

 વેપનસ તરફ જવા રેહશે 

 બપોર પેકેજ ભોજન સમાવવામા આવેલ છે 

વેપનસ મા આગમન 

 ્થાપનક ર્ાઈડ સાથે વેપનસ દ્વીપના અધડ દિવસ ની ટુર(1.5 કલાક

 હોટલમા બ્રેકફાસ્ટ બુફેટ 

 હોટેલ માથી ચેક-આઉટ 

 પીઝા તરફ આર્ળ વધશ

 પીઝા મા આર્મન 

 ભારતીય રે્ટોરન્ટમા બપોર  ભોજન 

સ્થાનિક રાઈડ સાથે પીઝા ટૂર (1.5 કલાક) 

 બધા ફોટો્ટોપ્સ નો સમાવેશ છે 

 હોટેલમા ચેક ઇન 

 ભારતીય રે્ટોરન્ટમા રાત્રી ભોજન 

 પીઝા મા રાત્રી રોકાણ 

 B&B Hotel Padova અથવા એના સમાન 

 હોટલમા બ્રેકફાસ્ટ બુફેટ 

 હોટેલ માથી ચેક-આઉટ 

 રોમ તરફ 

 રોમ મા આર્મન 

 ભારતીય રે્ટોરન્ટમા બપોર ભોજન 

 હોટેલમા ચેક ઇન 

 ભારતીય રે્ટોરન્ટમા રાત્રી ભોજન 

 રોમમા રાત્રી રોકાણ 

 Hotel ibis Roma Fiera અથવા એના સમાન 

 હોટલમા બ્રેકફાસ્ટ બુફેટ 

સ્થાનિક રાઈડ સાથે રોમ ની ટૂર હાફ દિવસ માટે (3 કલાક) 

 બધા ફોટો્ટોપ્સ નો સમાવેશ છે 

 ભારતીય રે્ટોરન્ટમા બપોર ભોજન 

 વૅટિકન, Pantheon તરફ

 વૅટિકન મ્યુઝિયમ  

 રોમ મા પાછા

 શોપપિંર્ માટે સમય 

 ભારતીય રે્ટોરન્ટમા રાત્રી ભોજન 

 રોમમા રાત્રી રોકાણ 

 Hotel ibis Roma Fiera અથવા એના સમાન 

 હોટલમા બ્રેકફાસ્ટ બુફેટ 

 હોટેલ માથી ચેક-આઉટ 

 રોમ FCO એરપોટડ સુધી રોમ મા વન-વે ટ્રાન્સફર  

 રોમ FCO થી મું બઈ BOM/ દિલ્હી DEL રવાના

Inclusion

ફ્રાન્સ (પેરીસ), બેલ્ઝીયમ(બ્રસલ્સ), નેધરલેન્ડ(એમ્સ્ટડડમ,રોટરડેમ), લક્ઝમબગગ(લક્ઝમબર્ડ સીટી),સ્વિઝરલેન્ડ (ઇન્ટરલ્કેન,એન્જલબર્ડ, ગ્રિન્ડેલવાલ્ડ), ઑસ્ટ્રિયા (વાટેન્સ,ઈન્સબર્ગ, સાલ્ઝબર્ગ ),ઇટલી(પીસા, વેનીસ, રોમ).હોટલ, પીકઅપ ડ્રોપ,ફ્લાઈટ 

Exclusion

સામેલ સિવાય નું બધું